ขั้นตอนการสังเคราะห์โปรตีน

1. การถอดรหัส (transcription) เป็นกระบวนการถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรมจาก DNA ไปสู่ mRNA ลำดับเบสบน mRNA
จะไม่เหมือนกับลำดับเบสในสายพอลินิวคลีโอไทลด์ของ DNA ที่เป็นแม่พิมพ์ แต่จะเหมือนกับลำดับเบสในสายพอลินิวคลีโอไทด์
ที่เป็นคู่ของแม่พิมพ์ โดยจะมี
U เข้าแทนที่ T ในการจับกับ A
หมายเหตุ รหัสทางพันธุกรรม หมายถึง ลำดับเบสบน mRNA ที่เรียกว่า codon ประกอบด้วยเบส 3 ตัว ปัจจุบันพบรหัสที่ที่กำหนดชนิดของกรดอะมิโน 64 รหัส แบ่งออกเป็น

1. รหัสเริ่มต้นของการสังเคราะห์โปรตีน คือ AUG เป็นรหัสของเมไทโอนีน
2.
รหัสหยุดสร้างโปรตีน มี 3 รหัส คือ UAA UAG และ UGA
3.
รหัสกำหนดชนิดของกรดอะมิโน ซึ่งเหลือ 18 ตัว มี 60 ตัว

2. การแปลรหัส (translation) เริ่มจาก mRNA จับกับไรโบโซมหน่วยเล็ก แล้ว tRN จะนำกรดอะมิโน โมเลกุลแรก มาจับกับ
โคดอนของ
mRNA จากนั้น tRNA โมเลกุลที่ 2 จะนำกรออะมิโนเข้ามาจับกับโคดอนของ mRNA ตัวถัดไป และระหว่างกรดอะมิโน โมเลกุลที่1และ2 จะมีการสร้างพันธะเพปไทด์เชื่อมกัน tRNA เมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็จะหลุดออกมา ขณะที่สร้างโปรตีน ไรโบโซมจะเคลื่อนไปตามสาย mRNA โดยเคลื่อนจากปลาย 5' ไปยัง 3' เป็นเช่นนี้เรื่อยๆจนได้สาย polypeptide ซึ่งมีลำดับของกรดอะมิโน
ตามรหัสบน
mRNA


ที่มา:http://www.ipst.ac.th/techno/picture.shtml  


ที่มา:http://www.ipst.ac.th/techno/picture.shtml  


ที่มา:http://users.rcn.com