แบบฝึกปฏิบัติการ  1  เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม
จุดประสงค์
- นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมได้
 
วิธีปฏิบัติ
 
1. ให้นักเรียนสังเกตลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏในตัวนักเรียนและบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ และ น้อง
 2. วิเคราะห์ลักษณะที่สังเกตได้ตามข้อมูลในตารางแล้วสรุปผลเขียนรายงาน
 
การบันทึกผล
ตาราง
ลักษณะที่สังเกตได้จากบุคคลต่างๆ ในครอบครัว

ลักษณะที่สังเกตได้

นักเรียน

พ่อ

แม่

ปู่

ย่า

ตา

ยาย

พี่

น้อง

รอยหยักเชิงผมที่หน้าผาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีรอยหยักเชิงผมที่หน้าผาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีติ่งหู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีติ่งหู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาชั้นเดียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาสองชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีลักยิ้ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีลักยิ้ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห่อลิ้นได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห่อลิ้นไม่ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมเหยียดตรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมหยักศก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิ้วชี้เท้ายาวกว่านิ้วหัวแม่เท้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิ้วชี้เท้าสั้นกว่านิ้วหัวแม่เท้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิ้วหัวแม่โป้งขวาอยู่บนขณะประสานมือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิ้วหัวแม่โป้งซ้ายอยู่บนขณะประสานมือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามหลังกิจกรรม
                1. นักเรียนมีลักษณะอะไรบ้างที่เหมือนกับพ่อแม่
                2. นักเรียนมีลักษณะอะไรบ้างที่ไม่เหมือนกับพ่อแม่
                3. นักเรียนมีลักษณะอะไรบ้างที่ไม่เหมือนกับพ่อแม่ แต่เหมือนกับ ปู่ ย่า ตา ยาย บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
สรุปผลการทดลอง

หมายเหตุ  การรายงานผลให้นักเรียนแนบไฟล์ส่งไปที่   ningarun@hotmail.com  หรือ  arun.m@thaimail.com
 


แบบฝึกปฏิบัติการ 2   เรื่อง ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม

จุดประสงค์
- นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมอย่างต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องได้
วัสดุอุปกรณ์
       
- ที่วัดความสูง หรือไม้เมตร
ตอนที่ 1
วิธีปฏิบัติ
                1. นักเรียนบันทึกความสูงของเพื่อนนักเรียนในห้องจำนวน 10 คน
                2. เขียนกราฟแสดงความสูงของนักเรียนทั้ง 10 คน
บันทึกผลการทำกิจกรรมตอนที่ 1
คำถามหลังกิจกรรมตอนที่ 1

                1. ตัวแปรที่นักเรียนศึกษามีอะไรบ้าง
                2. อะไรเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
                3. กราฟที่ได้มีลักษณะอย่างไร
ตอนที่ 2
วิธีปฏิบัติ
                1. บันทึกหมู่เลือดของเพื่อนนักเรียนจำนวน 10 คน
                2. เขียนกราฟแสดงหมู่เลือดของนักเรียนทั้ง 10 คน
บันทึกผลการทำกิจกรรมตอนที่ 2
คำถามหลังกิจกรรมตอนที่ 2

                1. กราฟที่ได้มีลักษณะอย่างไร
                2. กราฟที่ได้เหมือนหรือต่างจากกราฟความสูงอย่างไร
                3. ลักษณะความสูงกับลักษณะหมู่เลือดมีลักษณะแปรผันเหมือนหรือ ต่างกันอย่างไร
                4. สรุปผลกิจกรรม

                หมายเหตุ  การรายงานผลให้นักเรียนแนบไฟล์ส่งไปที่  ningarun@hotmail.com  หรือ  arun.m@thaimail.com