หน่วยที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรม
  
 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของลักษณะทางพันธุกรรมได้
    นักเรียนสามารถอธิบายความหมายความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรมได้
    นักเรียนสามารถบอกสาเหตุความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องได้
    นักเรียนสามารถยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องได้
    นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมได้
    นักเรียนสามารถยกตัวอย่างลักษณะแปรผันที่เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอกและจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมภายในได้
    
นักเรียนสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ในการแก้ปัญหาได้
  
 นักเรียนเกิดความตระหนักในความสำคัญของลักษณะทางพันธุกรรมนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้