แบบทดสอบ หลังเรียน

หน่วย 2 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม

นักเรียนอ่านคำถามแล้วเลือกข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดแล้วเลือก ปุ่ม ? หน้าคำตอบ ถ้าตอบครั้งแรกถูก จะได้คะแนนในข้อนั้น 100% ถ้าตอบผิด แล้วแก้ไขคำตอบถูก คะแนนจะลดลงตามส่วนและถ้าตอบผิด 3 ครั้ง แล้วตอบถูกจะได้คะแนน 0 ข้อนั้น ขอให้นักเรียนมีความสุขในการทดสอบ