ข้อสอบ O-net พร้อมเฉลยอย่างละเอียด [ม.3]

  • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_9be_0.MYI' (Errcode: 13) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 119 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/html/ppk/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
  • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_9be_0.MYI' (Errcode: 13) query: SELECT t.tid, t.* FROM term_data t INNER JOIN term_node r ON r.tid = t.tid WHERE t.vid = 1 AND r.vid = 119 ORDER BY weight in /var/www/html/ppk/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 621.